Privacy & Geheimhouding

In verband met de wet AVG dienen alle praktijken en instellingen duidelijkheid te geven over hoe zij met uw privacy omgaan. Onderstaand vind u de privacy policy van EFT MOVES. Deze krijgt u ook toegestuurd bij de start van uw behandeling. 

 

Privacy Policy - EFT MOVES

 

EFT MOVES  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. EFT MOVES houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (in overleg met u);
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als EFT MOVES  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door EFT MOVES verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt EFT MOVES de volgende persoonsgegevens van u:

 

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;                                                
 • (Zakelijk) E-mailadres;                                                 
 • Zorgverzekeringsgegevens en BSN Nummer
 • Kopie van een ID of rijbewijs

 

Uw persoonsgegevens worden door EFT MOVES opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot met 15 jaar na afsluiting van uw behandeling. In de financiële administratie alleen voor maximaal 7 jaar tot na uw laatste rekening.

 

U kunt bezwaar aantekenen tegen het bewaren van uw inhoudelijke dossier en/of na afloop van de behandeling vragen het dossier inhoudelijk te verwijderen middels een schriftelijk ondertekende aanvraag.

 

U kunt ook op het behandelplan zelf schriftelijk aangeven indien u geen inhoudelijke dossiervorming wil.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

 

Er wordt door EFT MOVES geen nieuwsbrief uitgegeven

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde en overige professionele en zakelijke contacten

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door {Organisatie} verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Er worden geen contracten met klanten afgesloten. Opdracht wordt ter plaatse gegeven en vervolgens uitgevoerd.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

 

 • Er zijn geen medewerkers

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

                                                                                              

Contact & Risico’s

 • EFT MOVES onderhoudt contact met u via Whatsapp en/of Telegram (apps)
 • EFT MOVES onderhoudt contact met u via een outlook.com emailadres
 • EFT MOVES onderhoudt contact met u via Skype en Facetime
 • EFT MOVES onderhoudt telefonisch contact met u

Online en telefonisch contact is efficiënt maar brengt altijd risico’s met zich mee, hiervoor kan EFT MOVES niet aansprakelijk worden gesteld. Indien u moeite heeft met één van deze vormen van contact dient u dit op dit formulier of in uw behandelplan schriftelijk aan te geven.

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

 

EFT MOVES bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens EFT MOVES van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

 

Mochten wij er niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid om i.e.i. de Geschillencommissie beroepsorganisaties te benaderen waarbij de praktijk is aangesloten:

 

http://www.scag.nl (registratienummer: 10402)

 

 

De therapeut is aangesloten bij de volgende organisaties die een eigen tuchtrecht kennen:

 

1) http://www.nvrg.nl Registratienummer: 2746

2) http://www.nvpa.org Registratienummer: 100933

3) http://www.rbcz.nu Registratienummer: 204840R

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

EFT MOVES

Therese Schwartzestraat 11c

1073JH Amsterdam

0643966712 (Whatsapp of sms is het snelst)

eftmoves@outlook.com